Malgamations > Psychic Shield

Psychic Shield
Psychic Shield
Wood, spray paint, alcohol based ink, Yupo paper, epoxy resin
20” x 25 ½” x 4”
2021